Rekisteriseloste

Tämä on yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.5.2018.
 

1 Rekisterinpitäjä

ALLU Group Oy (y-tunnus: 2097539-0)
Jokimäentie 1
16320 Pennala

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jeroen Hinnen
c/o ALLU Group Oy
Jokimäentie 1, 16320 Pennala, Finland
Sähköposti: info(at)allu.net

3 Rekisterin nimi

ALLU Group Oy:n asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asiakkuuteen verrattavissa olevaan muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin, mukaan lukien asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Tietoja voidaan myös käyttää lakiin perustuvien viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, analysointiin, ja kehittämiseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yritysten, markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietotyyppejä:


Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
•    yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, 
•    rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
•    ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli, kansalaisuus
•    asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot, 
•    viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, 
•    asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
•    mahdolliset luvat ja suostumukset
•    mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
•  yhteisöä edustettaessa rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot
Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.
6    Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
•    asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
•    evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla, 
•    asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. 
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8 Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Käyttöoikeudet on rajattu niihin henkilöihin, joille pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on rekisterin käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin työtehtävien hoitamiseksi tarpeen.

9 Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.


Ota yhteyttä

Mikäli haluatte lisätietoa, täytättehän yhteystietonne.