Registerbeskrivning


Detta är en registerbeskrivning och dataskyddspolicy enligt personuppgiftslagen (10 och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Upprättad 18.5.2018.

1 Personuppgiftsansvarig

ALLU Group Oy (FO-nummer: 2097539-0)
Jokimäentie 1
16320 Pennala

2 Registeransvarig person

Jeroen Hinnen
c/o ALLU Group Oy
Jokimäentie 1, 16320 Pennala, Finland
E-post: info(at)allu.net

3 Registrets namn

ALLU Group Oy:s kundregister

4 Ändamål med personuppgifterna

Personuppgifterna används för att vårda, administrera, utveckla och analysera kundförhållanden och därmed jämförbara relevanta relationer, inklusive kundkommunikation som även kan utföras elektroniskt.
Uppgifterna kan även användas för att uppfylla myndighetsåligganden enlig lag.

Personuppgifter behandlas även för att planera, genomföra, analysera och utveckla affärsverksamheten hos den personuppgiftsansvarige och företag som hör till samma koncern och samma ekonomiska sammanslutning som denne. Dessutom kan den personuppgiftsansvarige och företag som hör till samma koncern och samma ekonomiska sammanslutning som denne behandla personuppgifter i marknadsföringssyfte, inbegripet direktmarknadsföring och opinions- och marknadsundersökningar. Direktmarknadsföring kan även göras elektroniskt.

5 Registrets datainnehåll

Följande datatyper kan behandlas i registret:

Registret kan innehålla följande uppgifter:

•    kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadresser 
•    inloggningsuppgifter som användarnamn, alias, lösenord och annan eventuell identitetsbeteckning
•    ålder, kön, titel eller yrke och modersmål, medborgarskap
•    uppgifter som rör kundförhållandet, såsom fakturerings- och betalningsuppgifter, produkt- och beställningsuppgifter, kundrespons och förfrågningar, lotteriuppgifter och tävlingssvar samt återkallelser 
•    uppgifter som gäller kommunikation och användning av tjänster, såsom navigerings- och sökuppgifter 
•    eventuella profil- och intresseuppgifter från kund
•    eventuella tillstånd och samtycken
•    eventuella andra uppgifter som insamlats med kundens samtycke
•  för registrerade som representerar en sammanslutning uppgifter om den registrerades arbetsgivare samt den registrerades ställning eller arbetsuppgift i sammanslutningen.
Uppgifter om ändring av ovanstående uppgifter.

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter som rör kunden erhålls regelmässigt:

•    från kunden själv via telefon, svarskort, internet, e-post eller motsvarande
•    med hjälp av cookies eller annan teknik 
•    vid kundmöten och andra situationer där kunden lämnar sina uppgifter.

7 Regelmässig överlåtelse och överföring av uppgifter till land utanför EU eller Europeiska samarbetsområdet
 Uppgifter kan överlåtas inom gränserna för vad gällande lag tillåter och kräver. 
 
Uppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte är nödvändigt med tanke på ovanstående ändamål med behandlingen eller på grund av det tekniska utförandet av behandlingen, varvid överföringen av uppgifterna följer kraven i personuppgiftslagstiftningen.

8 Registerskydd

Databaser som är knutna till registret är skyddade mot externt dataintrång genom brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Säkerhetskopior förvaras i låsta utrymmen.
Användarbehörigheten är begränsad till personer som måste ha tillgång till uppgifterna för att uppfylla ändamålet med registret eller i övrigt sköta sina arbetsuppgifter.

9 Rätt till tillgång, invändning och rättelse

Den registrerade har rätt att granska de uppgifter som är lagrade i registret om honom eller henne. Begäran om tillgång till uppgifterna ska göras skriftligt, undertecknas och skickas till den adress som anges i punkt 1.
Om det finns felaktigheter i personuppgifterna kan den registrerade begära rättelse av uppgifterna hos den person som ansvarar för registerärenden enligt punkt 2.

Den registrerade har rätt att vägra behandling och överlåtelse av sina uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och övrig direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar genom att ta kontakt med den personuppgiftsansvarige.

Kontakta oss

För mer information, vänligen lämna dina kontaktuppgifter nedan.